LeetCode – 数组的旋转总结

1. 数组的旋转总结

数组的旋转指的是将数组的最后若干个数提前到数组前面,数组的翻转指的是将数组的顺序颠倒。旋转可以通过多次翻转实现。

数组的翻转很简单,通过双指针来实现:交换数组的第一个数和最后一个数,交换第二个数和倒数第二个数,一直到数组中间即可。

2. 题目记录

189. 轮转数组

分析题意

给你一个数组,将数组中的元素向右轮转 k **个位置,其中 k **是非负数。

思路分析

其实题目就是一个数组旋转问题,我们可以通过图片来分析一下:

LeetCode - 数组的旋转总结

将上面这个数组向右轮转3个位置,其实就是:将数组的后3个元素旋转到数组前面,即:数组的旋转。前面我们讲到:数组的旋转可以通过多次数组翻转来实现

LeetCode - 数组的旋转总结

我们首先对整个数组进行翻转,然后对每一个子数组进行翻转,即:数组的旋转通过三次数组的翻转来实现。

class Solution {   public void rotate(int[] nums, int k) {     k = k % nums.length;     // 整个数组进行翻转     reverse(nums, 0, nums.length - 1);     // 前k个元素进行翻转     reverse(nums, 0, k - 1);     // 剩余元素进行翻转     reverse(nums, k, nums.length - 1);   }   void reverse(int[] nums, int left, int right){     int temp = 0;     while(left < right){       temp = nums[left];       nums[left] = nums[right];       nums[right] = temp;       left ++;       right --;     }   } } 

复杂度分析

时间复杂度:(O(n))
空间复杂度:(O(1))

396. 旋转函数

分析题意

看到题目似乎我们需要模拟旋转操作,然后求出每次旋转之后的总和,并所有旋转总和中取最大值。

但其实只求最大值的话,我们无需进行模拟。让我们来看看不同旋转操作之间的规律性:

a = (0 * 4) + (1 * 3) + (2 * 2) + (3 * 6) b = (1 * 4) + (2 * 3) + (3 * 2) + (0 * 6) c = (2 * 4) + (3 * 3) + (0 * 2) + (1 * 6) d = (3 * 4) + (0 * 3) + (1 * 2) + (2 * 6) 

从上面我们可以分析一下a、b、c和d之间的关系:

b = a + 4 + 3 + 2 + 6 - 4 * 6 c = b + 4 + 3 + 2 + 6 - 4 * 2 d = c + 4 + 3 + 2 + 1 - 4 * 3 

每次都等于上次的和加上数组总和减去当前遍历到的元素的n倍。

思路分析

class Solution {   public int maxRotateFunction(int[] nums) {     int sum = 0;     int ans = 0;     for(int i = 0; i < nums.length; i++){       ans = ans + i * nums[i];       sum += nums[i];     }     int pre = ans;     for(int i = nums.length - 1; i >= 0; i--){       pre = pre + sum - nums.length * nums[i];       ans = Math.max(ans, pre);     }     return ans;   } } 

复杂度分析

时间复杂度:(O(n))

空间复杂度:(O(1))

发表评论

相关文章

当前内容话题
 • 0