django自带的序列化组件

为您推荐:小红书API     抖音查询API      chatGPT API

1.什么是序列化组件

在django中,自带一个序列化组件,它是用来将数据进行整理、转化成特定的为一个特定的格式(比如json数据格式),然后传输给前端,以便前端对数据进行处理操作。

2.为什么要用序列化组件

当我们从数据库取出一些数据时,我们需要将数据转成特定的格式,比如列表套字典的形式,然后将这些数据序列化成json的格式传输给前端,这就需要我们在后端把数据库里的数据每一个都遍历取值出来,这样比较麻烦,而且当数据字段很多的时候,我们很多遍历出来!代码如下:

后端代码:

from django.http import JsonResponse  # 导入JsonResponse模块 from app01 import models def ab_ser(request):   user_queryset = models.User.objects.all() # 查询所有的数据对象   user_list = []  # 创建一个空列表   for user_obj in user_queryset:  # 循环出每一个数据对象     tmp = {    # 利用对象点的方式取出每一个对应元素来充当字段的值       'pk':user_obj.pk,       'username':user_obj.username,       'age':user_obj.age,       'gender':user_obj.gender     }     user_list.append(tmp)  # 添加到列表中   return JsonResponse(user_list, safe=False)  # 转换成json格式返回给前端页面(safe属性为ture则表示只能传dict字典的形式,因为现在为列表的形式,所以改为False) 

前端代码:

<body> {% for user_obj in user_list %}   <p>{{ user_obj }}</p> {% endfor %} </body> 

所以,这时候django给我们提供了一个自带的序列化组件,它能够将从数据库取出的数据,自动整合成一个特定的格式!大大减少了我们的工作!

3.django自带的序列化组件

自带的序列化模块为serializes

# 格式:serializers.serialize('序列化成什么格式',数据) # 示例: from django.core import serializers  # 导入 def ab_ser(request):   user_queryset = models.User.objects.all()   res = serializers.serialize('json',user_queryset) # 序列化成json格式数据     """会自动帮你将数据变成json格式的字符串 并且内部非常的全面"""   return HttpResponse(res) # 返回给前端页面 
''' [{"model": "app01.user", "pk": 1, "fields": {"username": "gary", "age": 19, "gender": 1}},  {"model": "app01.user", "pk": 2, "fields": {"username": "tom", "age": 20, "gender": 2}}, {"model": "app01.user", "pk": 3,  "fields": {"username": "kevin", "age": 29, "gender": 3}},   {"model": "app01.user",  "pk": 4, "fields": {"username": "jack", "age": 38, "gender": 4}}] ''' # 我们可以看到它帮我们处理的数据是非常全面的, # 告诉了我们这个数据来自于哪一个应用下的拿一张表,还告诉了我们对应的主键值,和详细信息 

发表评论

相关文章